OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1.PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVEJ STRÁNKY

www.darceky-jeanin.sk

Firma: PAVIJAL s.r.o.

Sídlo: Kuzmányho 16, 97401 Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa: Sládkovičova 4, 97405 Banská Bystrica

IČO: 45900965

DIČ: 2023123938

IČ DPH: SK2023123938


2.ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

II.1. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);

II.2. za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;

II.3. za účelom poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.


3.ZOZNAM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

III.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.darceky-jeanin.sk

III.2. správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;

III.3. správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.


4.PRÁVA KUPUJÚCEHO

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

IV.1. na prístup k svojim osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov;

IV.2. právo vzniesť námietku proti spracovaniu;

IV.3. na prenositeľnosť údajov;;

IV.4. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@jeanin.sk

IV.5. právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.


5.ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;

V.2. správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.


6.ZÁVER

VI.1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.darceky-jeanin.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma;

VI.2. s týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;

VI.3. správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

 

Darčeky JEANIN                                                                                              V Banskej Bystrici, dňa 1.8.2021

p

O Nás

O našej spoločnosti

v

Kontakt

Pre akúkoľvek potrebu

t

FAQ

Často kladené otázky

Váš Účet

Vytvorte si svoj vlastný, alebo sa prihláste a užite si tak vernostné zľavy a odmeny ❤️

Košík Máte kupón ?